English Class M.3 57

สวัสดีครับนักเรียน ก็เปิดเทอมปี 2557 กันแล้ว กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำก็คือการตั้งใจเรียนและการปฎิบัติกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น สำหรับวิชาภาษาอังกฤษของชั้น ม.3 ก็มีตัวชี้วัดหลายตัว ดังนั้นการวัดและประเมินผลของครูแต่ละกิจกรรมก็จะต้องเป็นไปตามหลักสูตร ดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนต้องเป็นผู้เรียนที่ดี  สำหรับเนื้อหาและตัวชี้วัดมีดังนี้

2014-07-21_210336