แผนการจัดการเรียนรู้ Message ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ Message ม.2 ได้แชร์มาจากเว็บของครูโสภณวิทย์ เพื่อให้เพื่อนครูเองได้มีแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Getting started-1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง A slice of life

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Stories

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Entertainment

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง On the move

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Echoes of the past

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Differeces

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Our incredidle world

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Looking ahead

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Some ketchup, please!

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง In the wild

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Who cares

ตัวอย่างแบบประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน

นำมาจาก  https://kspnw.wordpress.com