หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ v001
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ
สายงานการสอน v002
สายงานบริหารสถานศึกษา v003
สายงานบริหารการศึกษา
สำนักงาน กศน.
v004
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
v005
สายงานนิเทศการศึกษา v006
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง(แบบ ก.ค.ศ. 1) v007
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ. 1/1) v008
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2) v009
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 3)
สายงานการสอน v010
สายงานบริหารสถานศึกษา v011
สายงานนิเทศการศึกษา   v012
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ
สายงานการสอน (แบบ ก.ค.ศ. 3/1) v013
สายงานบริหารสถานศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/2) v014
สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/3) v015
สายงานนิเทศการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/4) v016
สายงานบริหารการศึกษา  สังกัดสำนักงานกศน. (แบบ ก.ค.ศ.3) v017

ที่มาจาก สพป.ร้อยเอํด เขต 2

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s