ประโยคคำถาม when

When = เมื่อไหร่ ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เป็นตัวตั้งประโยคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นเวลา อาจจะเป็นเวลาที่เป็นจุดของเวลาก็ได้ ซึ่งเวลาที่เป็นจุดของเวลานี้ จะมีคำบุพบทบอกเวลานำหน้า ได้แก่ in, on, at เช่น

 • at for a PRECISE TIME เวลาที่ชัดเจน หรือแม่นยำ
 • in for MONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG PERIODS ใช้กับเวลาที่เป็น เดือน , ปี, ศตวรรษ หรือเวลาที่มีความยาวนาน
 • on for DAYS and DATES ใช้กับวันและวันที่
at in on
PRECISE TIME MONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG PERIODS DAYS and DATES
at 3 o’clock in May on Sunday
at 10.30am in summer on Tuesdays
at noon in the summer on 6 March
at dinnertime in 1990 on 25 Dec. 2010
at bedtime in the 1990s on Christmas Day
at sunrise in the next century on Independence Day
at sunset in the Ice Age on my birthday
at the moment in the past/future on New Year’s Eve

Look at these examples:

 • I have a meeting at 9am.
 • The shop closes at midnight.
 • Jane went home at lunchtime.
 • In England, it often snows in December.
 • Do you think we will go to Jupiter in the future?
 • There should be a lot of progress in the next century.
 • Do you work on Mondays?
 • Her birthday is on 20 November.
 • Where will you be on New Year’s Day?

Notice the use of the preposition of time at in the following standard expressions:

Expression

Example

at night The stars shine at night.
at the weekend* I don’t usually work at the weekend.
at Christmas*/Easter I stay with my family at Christmas.
at the same time We finished the test at the same time.
at present He’s not home at present. Try later.

Notice the use of the prepositions of time in and on in these common expressions:

in on
in the morning on Tuesday morning
in the mornings on Saturday mornings
in the afternoon(s) on Sunday afternoons
in the evening(s) on Monday evening

When we say last, next, every, this we do not also use at, in, on.

 • I went to London last June. (not in last June)
 • He’s coming back next Tuesday. (not on next Tuesday)
 • I go home every Easter. (not at every Easter)
 • We’ll call you this evening. (not in this evening)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s