การเปรียบเทียบ comparison

Adjectives
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะ เท่าเทียมกันหรือไม่ อย่างไร แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ
 • การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน เช่น long, short, small , big , fast, slow เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จำนวน เช่น longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เช่น longest, shortest, smallest, biggest เป็นต้น

 1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) มีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

 • รูปแบบ as+ คุณศัพท์ขั้นปกติ ( positive degree) + as แสดงความ เท่าเทียมกัน เช่นThis pencil is as long as that one.   ดินสอแท่งนี้ยาวเท่าๆกับแท่งนั้น
 • รูปแบบ as + much หรือ many + นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่นI have as much money as you. ฉันมีเงินมากเท่าๆกับคุณ
  I have as many books as you. ฉันมีหนังสือมากเท่าๆกับคุณ
 • รูปแบบ the same +นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่นMalee is the same age as มาลีมีอายุเท่ากับลัดดา
  แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as ออกได้เลย เช่น
  Malee and Ladda are the same age. มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน
 • รูปแบบ Verb to be + like แปลว่าเหมือนกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน แต่ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ ให้ใช้ verb to be + alike เช่นShe is like her father. เธอเหมือนกับพ่อของเธอ
  Your car and mine are alike. รถยนต์ของคุณและของฉันเหมือนกัน
 • รูปแบบ verb to be + similar to + นาม แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน เช่นYour bag is similar to mine. ถุงของเธอคล้ายกับถุงของฉัน
 • กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้not so + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as หรือ not as + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as เช่นThis road is not so long as that one. ถนนเส้นนี้ไม่ยาวเท่าเส้นนั้น หรือ 
  This road is not as long as that one.
  not as + much/many + นาม + as    เช่น
  I don’t have so much money as you . ฉันไม่มีเงินมากเท่าคุณ หรือ
  don’t have as much money as you.

 2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )

 • การเปรียบเทียบที่สูงกว่า   แสดงในรูป  คุณศัพท์ขั้นกว่า + than   เช่นThis road is longer than that one. ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น 
  You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกว่าฉัน
 • การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน แสดงในรูป less + positive degree + than  เช่นMalee is less careful than Somchai. มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย 
  It is less hot today than it was yesterday. วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้
 • เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม ( noun ) ด้วยกัน  ให้ใช้รูปแบบดังนี้fewer + นามพหูพจน์นับได้ + than = น้อยกว่า 
  less + นามนับไม่ได้ + than = น้อยกว่า
   
  more + นามพหูพจน์นับได้, นามนับไม่ได้ + than = มากกว่า    เช่น
  There are fewer students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น
  I spent less money than you. ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ
  There are more students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าในห้องนั้น
  My mother have more money than my father. แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ

หมายเหตุ   ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น conjunction    สรรพนาม ( pronoun )ที่ตามหลัง than ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ต้องมี verb ตามด้วย ดังนี้

She eats less than do.
เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน
than ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม 2 อนุประโยค ( clause) เข้าด้วยกัน  คือ
She eats less เป็น main clause
I do เป็น subordinate clause 
โดย ทำหน้าที่ประธานของประโยคที่ 2 มี verb do ตาม
than I do เป็น adverbial clause of comparison

ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น preposition    pronoun ที่ตามหลัง than ทำหน้าที่เป็น object ไม่ต้องมี verb ตามดังนี้

She eats less than me.
เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน
than ทำหน้าที่เป็น preposition  ดังนั้น pronounที่ตามหลัง
than อยู่ในรูป ของกรรม ( object ) คือ me จึงไม่ต้องมี verb ตาม

โดยทั่วไปใช้ได้และมีความหมายไม่ต่างกันทั้งสองกรณี

 3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) รูปแบบมีดังนี้  the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด + นาม

What is the longest river in the world? แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก 
My eldest son is 16 years old. ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ปี
Jane is my best friend. เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
 
( ถ้ามี possessive adjective อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่ต้องใช้ the )

adjective หรือ adverb ที่เเสดงลักษณะ ปริมาณ เเละอาการต่างๆ อาจเปรียบเทียบเเสดงความมากน้อยกว่ากันได้
แบ่งการเปรียบเทียบออกเป็น 3 ขั้น คือ
 1. ขั้นธรรมดา ( positive degree ) เพื่อแสดงความเท่าเทียมกัน บอกลักษณะหรือปริมาณโดยทั่วไป เช่น
beautiful สวย
long ยาว
much มาก (ใช้กับนามนับไม่ได้)
little น้อย (ใช้กับนามนับไม่่ได้)
few น้อย (ใช้กับนามนับได้)
many มาก (ใช้กับนามนับได้)
quickly อย่างเร็ว
easily อย่างง่าย
 2. ขั้นสูงกว่า ( comparative degree ) เพื่อเเสดงความมากน้อยกว่ากัน เช่น
more beautiful สวยกว่า
longer ยาวกว่า
more มากกว่า
less น้อยกว่า (ใช้กับนามนับไม่่ได้)
fewer น้อยกว่า (ใช้กับนามนับได้)
more quickly อย่างเร็วกว่า
more easily อย่างง่ายกว่า
3. ขั้นสูงสุด ( superlative degree ) เพื่อแสดงความมากที่สุด เช่น
 ( the ) most beautiful สวยที่สุด
( the ) longest ยาวที่สุด
( the ) most มากที่สุด
( the ) least น้อยที่สุด (ใช้กับนามนับไม่่ได้)
( the ) fewest น้อยที่สุด (ใช้กับนามนับได้)
( the ) most quickly อย่างเร็วที่สุด
( the ) most easily อย่างง่ายที่สุด
  การใช้ Adjective ในการเปรียบเทียบ
      เมื่อใช้ประกอบหน้านาม ( attributive use )
ขั้นธรรมดา She is a beautiful girl.
ขั้นมากกว่า She is a more beautiful girl than the other one.
ขั้นมากที่สุด She is the most beautiful girl in our class.
      เมื่อใช้หลัง verb to be ( predicative use ) หรือกริยาอื่นซึ่งเทียบเท่า verb to be ( เช่น become, look, seem
,  etc. )
ขั้นธรรมดา She is beautiful.
ขั้นมากกว่า She is more beautiful than her sister.
ขั้นมากที่สุด She is the most beautiful in our class.
  การใช้ Adverb ในการเปรียบเทียบ
ขั้นธรรมดา My car runs quickly.
ขั้นมากกว่า My car runs more quickly than his car.
ขั้นมากที่สุด My car runs the most quickly in town.
  การเปลี่ยนแปลงรูปของ Adjective และ Adverb ในการเปรียบเทียบ
   1. คำพยางค์เดียวเตืม er และ est
ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด คำเเปล
Positive Comparative Superlative
————————————————————————————————-
tall taller tallest สูง
small smaller smallest เล็ก
high higher highest สูง
hard harder hardest แข็ง,หนัก
fast faster fastest เร็ว
slow slower slowest ช้า
loud louder loudest ดัง
   2. คำพยางค์เดียวมีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง ก่อนเติม er และ est
big bigger biggest ใหญ่
fit fitter fittest เหมาะ
thin thinner thinnest บาง
   3. ถ้ามี e ลงท้ายอยู่เเล้ว ให้เติมเฉพาะ r และ est  เช่น
large larger largest ใหญ่
late later latest ช้า,สาย
   4. คำลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แลัวจึงเติม er และ est
happy happier happiest สุข่
pretty prettier prettiest สวย
lovely lovelier loveliest น่ารัก
easy easier easiest ง่าย
heavy heavier heaviest หนัก
   5. คำ 2 พยางค์ซึ่งลงท้ายด้วย er, ow หรือ y อาจเติม more, most ข้างหน้า หรือเติม er, est ข้างท้ายก้ได้
slender slenderer slenderest เอวบางร่างน้อย
more slender most slender
shallow shallower shallowest ตื้น
more shallow most shallow
    6. คำ 2 พยางค์ซึ่งไม่ลงท้ายด้วย er, ow หรือ y โดยปกติเติม more, most ข้างหน้า
selfish more selfish most selfish เห็นแก่ตัว่
fluent more fluent most fluent พูดคล่อง
useful more useful most useful มีประโยชน์
honest more honest most honest ซื่อสัตย์
    7. คำ 3 พยางค์ขึ้นไป ต้องเิติม more, most เสมอ
difficult more difficult most difficult ยาก
intelligent more intelligent most intelligent ฉลาด
beautiful more beautiful most beautiful สวย
    8. คำ Adverb ที่ลงท้ายด้วย ly เตืม more, most เสมอ
slowly more slowly most slowly อย่างช้า
loudly more loudly most loudly อย่างดัง
quickly more quickly most quickly อย่างเร็ว
คำ Adjective และ Adverb เปรียบเทียบที่ไม่เป็นตามกฏ ( Irregular Comparison )
ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด คำเเปล
Positive Comparative Superlative
————————————————————————————————
good better best ดี
bad, badly worse worst เลว
much, many more most มาก
little less least น้อย
far farther farthest ไกล (ระยะทาง)
far further furthest ไกล,เหนือ
ใช้    as + adjective, adverb + as
       เมื่อต้องการแสดงความเท่าเทียมกัน
This boy is as big as that one.
You are as tall as I am.
       เมื่อต้องการเเสดงความไม่เท่าเทียมกัน
This boy is not as big as that one.
You are not as tall as I am.
I do not work as hard as you do.
ใช้   not so + adjective, adverb + as แทน as……….as ก็ได้
This boy is not so big as that one.
You are not so tall as I am.
I do not work so hard as you do.

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/adj05_comparison.htm   http://www.hope.dek.cc/comparison.html

โฆษณา

One comment on “การเปรียบเทียบ comparison

 1. Pingback: ใบงานและใบความรู้ หน่วยที่ 1 ชั้น ม. 1 – ม. 3 | บล๊อกครูสมใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s