ชิ้นงานหรือภาระงานต่างกันอย่างไร

สวัสดีครับวันนี้ครูใจมีคำถามมาถามให้ปวดใจกัน ในฐานะที่เราทำงานสายการศึกษา ซึ่งผมว่าน้อง ๆ หรือเพื่อนครูหลายคนที่เข้าสู่อาชีพนี้ยังไม่ทราบกัน (ไม่ได้ว่า หรือดูถูกนะครับ)  หลาย ๆ คนที่มีประสบการณ์สอนมาหลายปี บางคนเป็นครูมืออาชีพ สอนเด็กเก่งมาก ถ่ายทอดเก่งมาก แต่ครูบางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจหลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัด  หลาย ๆ ครั้งที่เราเองไปอบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เราต้องไปวิเคราะห์หลักสูตร ต้องมานั่งวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดแล้วมาจัดทำคำอธิบายรายวิชา แล้วมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้แล้วก็จัดทำหน่วยและกำหนดภาระงาน ชิ้นงาน หรือคะแนนของแต่ละหน่วย แต่ผมว่าหลาย ๆคนคงเหมือนผม ที่ไปอบรมแค่ 2 วัน คงไม่เข้าใจหรอกครับ เราต้องมาศึกษาเองและจัดทำเองถึงจะรู้ หลาย ๆ ท่านที่เพิ่งบรรจุอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่จะมาเข้าใจตอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานนี่แหละผมคิดว่าคงอย่างนั้น  เอาละเริ่มปวดหัวกันแล้ว ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า ชิ้นงานหรือภาระงาน สิ่งที่เราให้เด็กทำ ตัวไหนเป็นชิ้นงาน ตัวไหนเป็นภาระงาน

ชิ้นงานหรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ

—————–

ก.   ชิ้นงานหรือภาระงาน คือ อะไร

ชิ้นงานหรือภาระงาน หมายถึง สิ่งต่อไปนี้

1.  ชิ้นงาน    ได้แก่

1.1 งานเขียน เช่น เรียงความ  จดหมาย  โคลงกลอน  การบรรยาย  การเขียนตอบ ฯลฯ

1.2  ภาพ/แผนภูมิ เช่น แผนผัง แผนภูมิ วาดภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ

1.3 สิ่งประดิษฐ์ เช่น งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจำลอง ฯลฯ

2.  ภาระงาน  ได้แก่

– การพูด/รายงานปากเปล่า เช่น การท่อง การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง สัมภาษณ์ บทบาทสมมุตติ เล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ

3.  งานที่มีลักษณะผสมผสานชิ้นงาน/ภาระงาน ได้แก่

-การทดลอง  การสาธิต  ละคร  วีดีทัศน์  โครงงาน ฯลฯ

ข.  ชิ้นงานหรือภาระงานของหน่วยการเรียนรู้กำหนดขึ้นเพื่ออะไร และกำหนดได้อย่างไร

ชิ้นงานหรือภาระงานเป็นหลักฐาน/ร่องรอย ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัดในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ อาจเกิดจากครูผู้สอนกำหนดให้ หรืออาจให้ผู้เรียนร่วมกันกำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้

หลักการกำหนดชิ้นงานหรือภาระงาน มีดังนี้

1.  ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่

2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุหรือไม้ อาจจะคิดจากเพื่อนครู หรือ ผู้เรียน หรืออาจปรับเพิ่มกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม

3.  ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง หรือภาระงาน 1 อย่าง อาจเชื่อมโดยงกับมาตรฐานกาเรียนรู้เดียวกันและ/หรือตัวชี้วัดต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้

4.  ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลายๆด้านพร้อมกัน เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมุติ เคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี เป็นต้น

5.   เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และทำงานที่ชอบใช้วิธีทำที่หลากหลาย

6.  เป็นงานที่ทำให้ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย โดยบุคคลต่างๆ เช่น ผู้ปกครอง ผู้สอน ตนเอง เป็นต้น

ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละเรื่อง หรือแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นำสู่การประเมินเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน/วิธีสอนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา http://www.kroobannok.com/blog/48176

โฆษณา

One comment on “ชิ้นงานหรือภาระงานต่างกันอย่างไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s