Eng class M.1 57

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นวันดีนะเราเปิดเทอมมาแล้วสัปดาห์หนึ่งก็เตรียมตัวที่จะรับรู้เนื้อหา เอาเป็นว่าในหน่วยแรกที่จะเรียนกันของ ม.1 – 57 นี้ก็จะเป็นเรื่องของ New kids on the block. ซึ่งเนื้อหาจะเน้นไปในเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ก็จะมีการพูดทักทายการแนะนำตนเอง personal information ก็ขอให้นักเรียนติดตามเนื้อหาความรู้และใบงานไปก่อนล่วงหน้าตามที่ครูแจ้งนะครับ