การใช้ too, either, so, neither

การใช้ too/either so am I / Neither do I ฯลฯ

  1. too และ either

เราใช้ too และ either ท้ายประโยค

เราใช้ too หลังคำกริยาบอกเล่า

A: I’m happy.

B: I’m happy too.

A: I enjoyed the film.

B: I enjoyed it too.

Mary is a doctor. Her husband is a doctor too.  …สามีของเธอก็เป็นหมอด้วย

เราใช้ either หลังคำกริยาปฏิเสธ

A: I’m not happy

B: I’m not happy either. (ไม่ใช่ ‘I’m not … too.’)

A : I can’t cook.

B: I can’t either. (ไม่ใช่ ‘I can’t too’)

Bill doesn’t watch TV. He doesn’t readnewspaper either. … เขาก็ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ด้วย

  1. so am I / neither do I ฯลฯ

      So                                                 am/is/are…, was/were…, do/does…, did…

Neither                                           have/has…, can…, will…, would…

So am I = I am too

So have I = I have too(ฯลฯ)  เช่น

A: I’m working.

B: So am I.(= I’m working too)

A: I was late for work today.

B: So was John.(John was late too)

A: I work in bank.

B: So do I

A: We went to the cinema last night.

B: Did you? So did we.

A: I’d like to go to Australia.

B: So would I.

Neither am I = I’m not either

Neither can I = I can’t either(ฯลฯ) เช่น

A: I haven’t got a key.

B: Neither have I.(= I haven’t either)

A: Ann can’t cook.

B: Neither an Tom. (= Tom can’t either)

A: I won’t (= will not) be here tomorrow.

B: Neither will I.

A: I never go to the cinema.

B: Neither do I.

หรือจะใช้ Nor …(= Neither …) ก็ได้ เช่น

A: I’m not married.

B: Nor am I. หรือ Neither am I.

โปรดสังเกตว่าเราใช้ So am I (ไม่ใช่ ‘So am I’) และ Neither have I (ไม่ใช่ ‘Neither I have’)