แจกและแลกเปลี่ยนสื่อการสอนครับ

วันนี้อยากจะมาพบปะกับเพื่อนครูเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสื่อและผลิตสื่อที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น ซึ่งครูใจเองได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เพื่อนครูนำไปใช้ ซึ่งสื่อที่ครูใจจัดทำขึ้นนั้นคือสื่อในสองรายวิชาคือ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อวีดีทัศน์ที่นำมาใช้สอนเด็กส่วนสื่อเทคโนโลยีอื่น ๆ ก็มีครับ แต่ก็อยากให้ติดตามกันต่อไป เพราะผมเองเป็นคนอยู่ไม่นิ่งชอบผลิตและค้นหาสื่อใหม่ ๆ มาสอนเด็กเสมอ อันนี้ก็ได้อานิสงค์มาจากที่โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลที่ครูใจสังกัดอยู่นั้นเค้ามีเทคโนโลยีให้ครบครันครับ ตัวอย่างเช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Lease Line , WIFI ,  projector , ซึ่งพอมีสื่อเหล่านี้เราสามารถผลิตสื่อมาใช้คู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกันได้ แล้วเด็ก ๆ ก็จะสนุกกับมัน แต่บางครั้งสื่อที่เราทำอาจจะสอนหรือให้ความรู้เด็กไม่มากแต่ก็สร้างความสนใจให้นักเรียน ซึ่งเรียกสมาธิเด็กได้ดีครับ ทำให้เด็กอยากจะมาเรียนวิชาของเรา