กิจกรรมการอบรม Intensive Boot camp course

เมื่อระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้จัดกิจกรรม Intensive Boot Camp Course ให้กับครูภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นครศรีธรรมราช และพัทลุง จำนวน 100 คน ในการอบรมให้ความรู้และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 กล่าวรายงานความเป็นมา